Xomidhan

Counselors

 1. Ratan Das
 2. Tapan Borah
 3. Moloy Borah
 4. Kamal Kalita
 5. Kashyap Barman
 6. Dr. Hemanta Saikia
 7. Digbijoy N Nath
 8. Prashant Barooah
 9. Jugantor Chetia
 10. Mohendra Roy
 11. Dr. Tanujjal Bora
 12. Priyangshu Priyam Kakoty
 13. Aditya Dogra
 14. Partha Gogoi
 15. Pranjal Pratim Saikia
 16. Kangkan Thakuria
 17. Ankita Baruah