Xomidhan

Counselors

 1. Ratan Das
 2. Tapan Borah
 3. Moloy Borah
 4. Kamal Kalita
 5. Kashyap Barman
 6. Dr. Hemanta Saikia
 7. Digbijoy N Nath
 8. Prashant Barooah
 9. Jugantor Chetia
 10. Mohendra Roy
 11. Dr. Tanujjal Bora
 12. Priyangshu Priyam Kakoty
 13. Aditya Dogra
 14. Partha Gogoi
 15. Pranjal Pratim Saikia